Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

Privacyverklaring Algemene Verordening Gegevensbescherming

Bij het verlenen van onze diensten in de coach-/ en trainingspraktijk verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Patrick Schriel Coaching & Training, Patrick Schriel
Dongedal 8
2904 CE Capelle aan den IJssel

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het coachtraject.

Persoonsgegevens

Patrick Schriel Coaching & Training verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Werkervaring
 • Competenties en interessegebieden
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie
 • Adresgegevens van eventuele opdrachtgever

Doeleinden

Patrick Schriel Coaching & Training verwerktdeze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject of training;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen; 

Waarop is de verwerking gebaseerd

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het coachtraject of training. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

 • De verbetering van haar diensten;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverleningkunnenpersoonsgegevens, indien noodzakelijk, worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals onze testbureaus of andere derden die worden ingeschakeld bij het coachtraject of training. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Wij zullenuw gegevens nimmer verstrekkenvoor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

De trajectrelevante gegevens qua inhoud gesprekken worden na 7 jaar gewist.

De trajectrelevante gegevens qua data en duur van gesprekken worden na 10 jaar gewist.

De persoonsgegevens als NAW en contactgegevens blijven in CRM behouden.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wijpassende beveiligingsmaatregelen genomen, zoals beveiligingsprogramma’s en wisselende wachtwoorden.  

Profilering

Terugkoppeling en advies aan opdrachtgevers door middel van rapportages, worden uitsluitend met toestemming van de cliënt gegeven.

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de onlinedienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt.

Internet

Patrick Schriel Coaching & Training plaatst géén herkenbare persoonsgegevens op haar website en houdt ook geen gegevensregistratie bij via internetdiensten van derden

Uw rechten

U heeft het recht omonseen verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u onsverzoeken om overdracht van uw persoonsgegevensof kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Patrick Schriel Coaching & Training t.a.v. Patrick Schriel
Dongedal 8
2904 CE Capelle aan den IJssel
Link naar contactformulier
Telefoon: 06-10327366

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij radenu daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.